Opracowania

liście

Biuro Projektów Ekologicznych „EkoProjekt” przy współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu świadczy szeroki zakres usług w zakresie ochrony środowiska.

Wykonywane przez nas opracowania z zakresu ochrony środowiska obejmują:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jeden z wymogów proceduralnych przed rozpoczęciem inwestycji. Określa ona wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazuje, w jaki sposób można ograniczyć ewentualny negatywny wpływ i zmniejszyć jego skutki.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej ma charakter interdyscyplinarny. Badane i oceniane jest oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, np.: powietrze, hałas, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, geologię, zieleń.

Wydanie decyzji to pierwszy krok do realizacji inwestycji, który poprzedza procedurę np. wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko jest dokonywana obligatoryjnie)
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko ma miejsce, jeśli obowiązek taki zostanie stwierdzony).

Katalog przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, bądź mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W celu uzyskania decyzji środowiskowej niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego organu wraz z niezbędnymi załącznikami. Załączniki potrzebne do złożenia wniosku to: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona kopia mapy ewidencyjnej, szczegółowa mapa terenu inwestycji oraz obszarów, na które inwestycja może oddziaływać, wypis z rejestru gruntów oraz dowód wniesienia odpowiedniej opłaty skarbowej.

Inwestor, chcąc uzyskać decyzję środowiskową musi przejść przez tzw. procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Procedura ta składa się z kilku etapów, do których należą: weryfikacja złożonej przez inwestora dokumentacji-raportu , uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień od takich organów jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  a także zapewnienie udziału społeczeństwa. Proces ten polega na zbieraniu wielu informacji na temat środowiska w lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Przy niektórych przedsięwzięciach może być konieczne przeprowadzenie badań terenowych w celu inwentaryzacji gatunków zwierząt i roślin, a także siedlisk znajdujących się na terenie inwestycji. Organem upoważnionym do wydania decyzji środowiskowej jest co do zasady wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na umiejscowienie nieruchomości będącej przedmiotem decyzji. W przypadku inwestycji z zakresu scalania, wymiany i podziału gruntów właściwy będzie miejscowy starosta, a w zakresie zmiany lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, właściwy będzie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku inwestycji specjalistycznych, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko, np. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, przedsięwzięć realizowanych w zakresie inwestycji w zakresie linii kolejowych, inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, właściwym rzeczowo do wydania decyzji środowiskowej jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów, lub procesów technologicznych. Pozwolenia zintegrowane powinny zapewniać wysoki poziom ochrony, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), publikowanych w dokumentach referencyjnych BAT (BREF), a w szczególności w decyzjach wykonawczych Komisji, czyli Konkluzjach BAT. Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej.

Pozwolenia zintegrowana wydawane są na czas nieoznaczony.

Pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery pyłów i gazów.

Eksploatacja instalacji powodującej wprowadzania gazów  lub pyłów  do powietrza  jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia – art. 180 ustawy Prawo ochrony  środowiska, które wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

Organem właściwym do wydania pozwolenia w drodze decyzji jest:

 • Marszałek województwa rozpatruje sprawy z zakresu:
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) rozpatruje sprawy z zakresu  przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) rozpatruje sprawy z zakresu pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Zgłoszenia instalacji w zakresie emisji substancji do powietrza

Instalacja z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  mogąca negatywnie  oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Prowadzący instalację jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 2. zakończeniu eksploatacji instalacji
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art.152 ust.2 i 2 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o których mowa w art. 152 ust. 2 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Pozwolenia wodno prawne

Ustawa Prawo wodne wskazuje  obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem wydawanym przez organy administracji państwowej. Do jego uzyskania wymagany jest operat wodnoprawny, czyli szczegółowe opracowanie hydrologiczne. Zgodnie z przepisami, pozwolenie wodnoprawne musi być wydane przed pozwoleniem na budowę.

Inwestycje wymagające pozwolenia wodnoprawnego:

 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód
 • szczególne korzystanie z wód, np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw. Przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Urządzenia, dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu – te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Z tym, że nie mogą one być napełniane w ramach usług wodnych, tylko wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Natomiast zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem)
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest w sytuacji, w której w związku z eksploatacją instalacji produkujemy odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 1 Mg (megagram) na rok lub gdy wytwarzamy odpady inne niż niebezpieczne w ilości większej niż 5000 Mg/rok. Pozwolenie to otrzymuje się na wniosek prowadzącego instalację, czyli osoby przyczyniającej się do produkcji odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa, Starostę lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zależności od specyfiki prowadzonej działalności .Pozwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Organem właściwym do wydania pozwolenia w drodze decyzji jest:

 • marszałka województwa w przypadku:

  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko realizowanego na terenach innych niż wymienione powyżej

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 • starosty – w pozostałych przypadkach.

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) – w przypadku wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i zawierać następujące załączniki :

 1. dokument potwierdzający, że jesteś uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. wyciąg z KRS) – jeśli jesteś osobą prawną

 2. tytuł prawny do instalacji, gdzie wytwarzane będą odpady (lub do władania nieruchomością, na której jest instalacja)

 3. zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

 3. oświadczenie, że w stosunku do:

 4. a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

 5. b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

 2. do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 3. posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

 4. operat przeciwpożarowy (w przypadku wytwarzania odpadów palnych), zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

 1. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

 2. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

 1. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

 2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach, prowadzenie zbierania odpadów wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa, Starostę lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Organem właściwym do wydania pozwolenia w drodze decyzji jest:

 • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:

  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg

  • dotyczy instalacji komunalnych,

  • wymaga magazynowania odpadów, których maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów w okresie roku przekracza 3000 Mg

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku zbierana odpadów na terenach zamkniętych

 • starosty – w pozostałych przypadkach

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach i zawierać następujące załączniki:

 1. zaświadczenie o niekaralności:

 2. a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

 3. b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

 3. oświadczenie, że w stosunku do:

 4. a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

 5. b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 3. do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 4. posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

 5. operat przeciwpożarowy (w przypadku gospodarowania odpadami palnymi), zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

 1. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części bądź miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto warunkiem wydania zezwoleń jest przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części bądź miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Organem właściwym do wydania zezwolenia w drodze decyzji jest:

 • marszałek województwa:
  • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
  • dla instalacji komunalnych,
  • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.
 • w pozostałych przypadkach starosta

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach i zawierać następujące załączniki:

 

 1. w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;

 2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;

 3. do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ustawy o odpadach;

 4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 5. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);

 6. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);

 7. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;

 8. oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

 9. oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;

 10. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

 1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

 2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

 1. w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

 2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;

 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;

 2. do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza to jeden z podstawowych dokumentów potrzebnych w drodze do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Stanowi ją opis podstawowych elementów przyrody danego obszaru oraz jego otoczenia. Dokonany jest on na podstawie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Zawiera się w nim flora – zbiorowiska roślinne i fauna obszaru: ptaki, ssaki, płazy, gady, owady. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi wyjściowy dokument syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Opisowi podlegają również korytarze migracyjne zwierząt i krajobraz. 
Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej danego terenu przeprowadza się jego waloryzacje i ocenę oddziaływania danej inwestycji na poszczególne gatunki flory oraz fauny i ich siedliska, czy też jej wpływ na obszary chronione. Taka ocena pozwala w dalszej kolejności kompensować i minimalizować ewentualny negatywny wpływ danego zamierzenia na środowisko. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie poszczególnych siedlisk w terenie. 
Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru i są przeprowadzane z uwzględnieniem czasu aktywności poszczególnych grup zwierząt (w różnych porach roku)
Inwentaryzacja przyrodnicza potrzebna jest zarówno do inwestycji obszarowych np. budowa wszelkich zakładów, kopalni, realizacja farmy fotowoltaicznej jak i inwestycji liniowych (energetyka, drogi i kolej).

Opracowanie takie zawiera:

    1. wyniki badań terenowych uwzględniające aktualną metodykę, 
    2. wskazanie położenia inwestycji względem obszarów chronionych,
    3. informacje o obecności korytarzy ekologicznych i ocenę wpływu na nie,
    4. analizę wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska: faunę, florę, siedliska, obszary chronione, korytarze ekologiczne,
    5. przedstawienie zaproponowanych działaniach minimalizujących dobranych indywidualnie w zależności od wielkości i charakteru inwestycji, które mogą obejmować szczególnie sposób i terminy prowadzenia prac inwestycyjnych np. sposób zabezpieczenia drzew na placu budowy, czy terminy prac uwzględniające okresy lęgowe fauny.
    6. przedstawienie zaproponowanych działań kompensujących (np. umiejscowienie budek dla ptaków, nietoperzy, nasadzenia zieleni i wiele innych dobieranych indywidualnie w zależności od wielkości i charakteru inwestycji).

Wycena inwentaryzacji przyrodniczej i dendrologicznej każdorazowo determinowana jest jej skalą, wielkością badanego obszaru oraz rodzajem i ilością specjalistów, którzy będą brali w niej udział. W celu poznania kosztów i terminów sporządzenia inwentaryzacja dla Państwa inwestycji zapraszamy do kontaktu.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna polega na zebraniu na wskazanym terenie szczegółowych informacji na temat drzew, krzewów. Zebrane dane przedstawione są w formie opisowej, tabelarycznej, oraz na mapach. Wyniki takich prac terenowych są ważne w następujących przypadkach :
    • przy planowaniu zagospodarowania terenu (rozpoznanie ilości i stanu zadrzewień do usunięcia lub zachowania),
    • scharakteryzowania drzewostanu (np. przydrożnego) na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko czy wniosku o usunięcie (wycinkę) drzew i krzewów,
    • określenia rozwiązań zabezpieczających drzewa i krzewy przed uszkodzeniem, 
    • oceny pod kątem występowania w obrębie drzewostanu gatunków chronionych: roślin, zwierząt i grzybów, 

Opracowanie składa się z dwóch części:
    1. opisowej, która zawiera oznaczenie nazwy gatunkowej drzewa i krzewu, stan zdrowotny, oraz pomiary dendrometryczne (w przypadku drzew jest to obwód pnia na wysokości 5 cm i/lub 130 cm – zależnie od ustaleń z zamawiającym, w przypadku krzewów – powierzchnia)
    2. graficznej (wykonanej z użyciem GPS, fotografii cyfrowej, drona), która przedstawia lokalizację drzew i krzewów na mapie.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w realizacji następujących opracowań:Projekty rekultywacji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu projektów rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Specjalizujemy się w dokumentacjach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Nasze usługi świadczymy w sposób kompleksowy, od sporządzenia projektu rekultywacji, wniosku o wydanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji, przez uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami w procesie wypełniania wyrobiska poeksploatacyjnego, po uzyskanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną.

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instancjami-rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Zgodnie z Ustawą o odpadach, w przypadku poddawania odpadów procesowi odzysku polegającym na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji przez Marszałka Województwa lub Starostę odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach i zawierać te same załączniki co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji.

 

Dokumentacje hydrogeologiczne

Współpracujemy ze specjalistami wykonującymi dokumentacje hydrogeologiczne, pośredniczymy w realizacji takich opracowań.

Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:

 1. budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;

 2. warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;

 3. informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;

 4. możliwości poboru wód;

 5. granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

 6. przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

 Wycena sporządzanych opracowań każdorazowo determinowana jest jej skalą oraz rodzajem i ilością specjalistów, którzy będą brali w niej udział. W celu poznania kosztów i terminów sporządzenia poszczególnych dokumentacji dla Państwa inwestycji zapraszamy do kontaktu.

W ramach działu geologii wykonujemy także:

 1. Likwidację zakładów górniczych poprzez rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych:

 2. Opracowanie projektów rekultywacji dla tych wyrobisk:
  - Rekultywację poprzez łagodzenie skarp i wyrównanie dna wyrobiska
  - Rekultywację poprzez zasypywanie odpadami innymi niż niebezpieczne.

 3. Obliczanie geometrii wyrobisk:
  - metodą przekrojów;
  - metodą średniej arytmetycznej na podstawie wyliczonej ilości wydobytej kopaliny i usuniętego nadkładu.

 4. Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji;

 5. Wniosek o zakończenie i odbiór rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę systemu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO)  – bazy danych usprawniającej system gospodarowania odpadami. Zapewniamy wszechstronną pomoc w obsłudze systemu BDO obejmującą:

 •  rejestrację podmiotów w BDO,

 • sporządzanie zamówień na odbiór odpadów, operowanie statusami KPO (karty przekazania odpadów),

 • wprowadzanie KPO do ewidencji,

 • prowadzenie ewidencji odpadów,

 • sporządzanie sprawozdań.

Oferujemy usługi analiz hałasu w następującym zakresie:

- symulacje  hałasu emitowanego do środowiska,
    • symulacje hałasu przemysłowego,
    • symulacje hałasu od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
    • symulacje poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach,
    • symulacje poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
- modelowanie akustyczne

Analizy i symulacje rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska wykonujemy  za pomocą specjalistycznego programu komputerowego „LEQ Professional” firmy „Soft-P”.

Oferujemy usługi doświadczonych specjalistów w zakresie zagadnień dotyczących emisji hałasu do środowiska. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi działamy sprawnie i jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych. Proponujemy Państwu pomoc w szerokim zakresie.

Oferujemy usługi analiz emisji gazów i pyłów do powietrza w następującym zakresie:

Analizy i symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wykonujemy za pomocą pakietu programów komputerowych Operat FB służących do modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym emitowanych ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z roku 2010 nr 16 poz. 87).

Wykonujemy następujące obliczenia:
• stężeń maksymalnych (z jednego lub wszystkich emitorów) oraz odległości wystąpienia stężeń maksymalnych i krytycznych warunków atmosfery, jak również emisji granicznej,
• automatycznej oceny zakresu obliczeń, stężeń maksymalnych, stężeń średniorocznych oraz częstości przekroczeń wartości D1 lub 99,8 percentyla ze stężeń maksymalnych, obliczenia w sieci receptorów  na różnych wysokościach, wraz z podaniem krytycznych parametrów atmosfery oraz określeniem udziału emitorów, • opadu pyłu w sieci receptorów i udziału emitorów w opadzie pyłu.
Pakiet Operat FB posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pozostałe usługi:

Sporządzamy opracowania i opinie  z zakresu gospodarki odpadami.
Oferujemy pośrednictwo w zakresie wykonania analiz laboratoryjnych odpadów. 

Nasze usługi świadczymy w ramach:

 • umów stałych,
 • umów na konkretne zadania – zlecenia jednorazowe.

Z największą starannością dopasowujemy zakres umowy do wymogów każdego Klienta. W ramach umowy stałej istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy na pojedynczą usługę.

 

Korzyści:

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją profesjonalnego podejścia do wszelkich problemów środowiskowych.

Dzięki współpracy z nami Klienci zyskują:

 • pewność, że obowiązki są realizowane przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, którzy spotykają się z różnymi problemami.
 • kompleksowość usługi: opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń.
 • oszczędność czasu, który Klient musiałby przeznaczyć na śledzenie zmian w prawie, nadzór nad projektem i kontakt z organami administracji publicznej,
 • uniknięcie potencjalnych kar finansowych i problemów wynikających z nieprzestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.
   

Zalety naszych usług:

 • wieloletnie doświadczenie zapewniające dobranie najlepszych rozwiązań,
 • doradztwo z zakresu technologii chowu/hodowli zwierząt
 • kompleksowość usług,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego Klienta i jego problemu,
 • szerokie grono specjalistów,
 • współpraca z Urzędami i Organami odpowiedzialnymi za wydawanie pozwoleń i decyzji administracyjnych na terenie całego kraju
 • pewność, że wszystkie działania prowadzone są zgodne z prawem.