Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

facebook

Opracowania

Biuro Projektów Ekologicznych „EkoProjekt” przy współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu świadczy szeroki zakres usług w zakresie ochrony środowiska.

 

Wykonywane przez nas opracowania z zakresu ochrony środowiska obejmują:

 

Dokumentacja ta jest przeznaczona dla Inwestorów, którzy rozpoczynają budowę nowych inwestycji lub rozbudowują już istniejące i objęci są obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowa inwestycja klasyfikowana jako:

 • przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga sporządzenia karty informacyjnej, a w niektórych przypadkach raportu oddziaływania na środowisko, o czym decyduje Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko obligatoryjnie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

O kwalifikacji przedsięwzięć objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją administracyjną, która określa warunki realizacji i eksploatacji inwestycji  uwzględniający ochronę środowiska. Uzyskanie tej decyzji jest pierwszym krokiem w procesie realizacji przedsięwzięć, gdyż należy ją uzyskać  przed szeregiem innych decyzji , które wyszczególnione zostały w art. 72 ust. 1. „Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska”. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed takimi decyzjami jak np. decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawą prawną do wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli „Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko / karty informacyjnej przedsięwzięcia” jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpienie o decyzję realizacyjną lub dokonanie zgłoszenia możliwe jest w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczną. Istnieje również możliwość wydłużenia tego terminu do 10 lat.

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Pozwolenia zintegrowane powinny zapewniać wysoki poziom ochrony, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), publikowanych w dokumentach referencyjnych BAT (BREF), a w szczególności w decyzjach wykonawczych Komisji, czyli Konkluzjach BAT. Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej.

Pozwolenia zintegrowana wydawane są na czas nieoznaczony.

 

Dla firm, na terenie których następuje emisja do powietrza, opracowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – to decyzja administracyjna upoważniająca do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z obiektów inwentarskich i instalacji przemysłowych.

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W przypadku, gdy nie  jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ale instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagane może być zgłoszenie faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Rodzaje działalności, które powodują emisje w mniejszym stopniu można prowadzić na podstawie zgłoszenia. Listę takich instalacji podaje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Zgłoszenie instalacji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest bezterminowe.

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji jest ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowych wniosków dotyczących uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W ramach oferowanej dokumentacji sporządzamy wnioski o wydanie:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na transport odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Podstawą prawną dla wniosków z zakresu gospodarki odpadami jest:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
  ( Dz.U. 2020 poz. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. 2019 poz. 256);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742)


Zezwolenia i pozwolenia z zakresu gospodarowania odpadami wydawane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W ramach działu ochrony przyrody wykonujemy:

 • Inwentaryzacje przyrodnicze (faunistyczne, florystyczne i środowiskowe) powierzchni inwestycyjnych niezbędne w procesie uzyskania decyzji środowiskowej
 • Nadzór przyrodniczy
 • Opinie przyrodnicze
 • Inwentaryzacje dendrologiczne oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących usuwania drzew i krzewów
 • Opracowania ornitologiczne i chiropterologiczne pod kątem termomodernizacji budynków, wyburzania budynków, rozbudowy
 • Inne niezbędne ekspertyzy przyrodnicze

W ramach działu geologii wykonujemy

Dokumentacja geologiczna – sprawy rekultywacji

W ramach działu wykonujemy:

 • Likwidację zakładów górniczych poprzez rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych:
 • Opracowanie projektów rekultywacji dla tych wyrobisk:
  • Rekultywację poprzez łagodzenie skarp i wyrównanie dna wyrobiska;
  • Rekultywację poprzez zasypywanie odpadami innymi niż niebezpieczne.
 • Obliczanie geometrii wyrobisk:
  • metodą przekrojów;
  • metodą średniej arytmetycznej na podstawie wyliczonej ilości wydobytej kopaliny i usuniętego nadkładu.
 • Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk opadów;
 • Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji;
 • Wniosek o zakończenie i odbiór rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

 

Nasze usługi świadczymy w ramach:

 • umów stałych,
 • umów na konkretne zadania – zlecenia jednorazowe.

Z największą starannością dopasowujemy zakres umowy do wymogów każdego Klienta. W ramach umowy stałej istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy na pojedynczą usługę.

 

Korzyści:

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją profesjonalnego podejścia do wszelkich problemów środowiskowych.

Dzięki współpracy z nami Klienci zyskują:

 • pewność, że obowiązki są realizowane przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, którzy spotykają się z różnymi problemami.
 • kompleksowość usługi: opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń.
 • oszczędność czasu, który Klient musiałby przeznaczyć na śledzenie zmian w prawie, nadzór nad projektem i kontakt z organami administracji publicznej,
 • uniknięcie potencjalnych kar finansowych i problemów wynikających z nieprzestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.

 

Zalety naszych usług:

 • wieloletnie doświadczenie zapewniające dobranie najlepszych rozwiązań,
 • doradztwo z zakresu technologii chowu/hodowli zwierząt
 • kompleksowość usług,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego Klienta i jego problemu,
 • szerokie grono specjalistów,
 • współpraca z Urzędami i Organami odpowiedzialnymi za wydawanie pozwoleń i decyzji administracyjnych na terenie całego kraju
 • pewność, że wszystkie działania prowadzone są zgodne z prawem.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.