Etapy opracowywania dokumentacji środowiskowej dla projektów budowlanych

Rozpoczęcie procedury przygotowywania niemal każdej inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. Ze względu na troskę o stan naszej planety oraz przyszły wpływ wznoszonego obiektu na swoje bezpośrednie otoczenie, obowiązujące przepisy nakładają obowiązek ustalenia zakresu ewentualnych oddziaływań środowiskowych. Procedury związane z tym procesem mają pierwszeństwo przed innymi. W zależności od tego, jakie budowle mają powstać, niezbędne będzie opracowanie stosownej dokumentacji środowiskowej. Z uwagi na złożoność tej tematyki opracowania z zakresu ochrony środowiska muszą być przygotowane przez specjalistów. Przekonajmy się, co może wchodzić w grę.

 

Dokumentacja środowiskowa inwestycji

Decyzja środowiskowa to podstawowy element dokumentacji związanej z ochroną bliższego i dalszego otoczenia obiektu przed oddziaływaniami pojawiającymi się w wyniku realizacji konkretnej inwestycji. Będzie ona potrzebna wówczas, gdy w grę wchodzi uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, jak też decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego albo jego części. Okaże się ona również nieodzowna przy występowaniu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja środowiskowa jest ponadto konieczna m.in. przy pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wystawienie pozwolenia wodnoprawnego przy regulacji wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz wydobywanie kruszywa, jak też w sytuacji, gdy obiekt ma mieć związek z przetwarzaniem odpadów. Przy niektórych przedsięwzięciach nie obejdzie się bez raportu środowiskowego, który ma na celu kompleksową ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Jak przygotowuje się dokumentację środowiskową?

Proces tworzenia dokumentacji środowiskowej jest uzależniony od tego, jaki ma być jej rodzaj. Niezbędne zwykle okażą się jednak szczegółowa analiza projektu, ocena skali jego oddziaływania, jak również przeprowadzenie badań terenowych np. inwentaryzacji przyrodniczej.